Salgs- og leveringsbetingelser – dansk

(Scroll down for English version)

1. Anvendelse

Nedenstående salgs‐ og leveringsbetingelser (”S&L”) gælder for alle aftaler om Carlottas Village ApS, CVR‐nr. 32938790 (”CV”) salg og levering af produkter,  reservedele og ydelser (Varer) til erhvervskunder (B2B).

2. Aftalegrundlag

S&L udgør sammen med CV´s tilbud, ordrebekræftelser, følgesedler og fakturaer det samlede aftalegrundlag om CV´s salg og levering af produkter, reservedele og ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens egne indkøbsbetingelser på ordrer eller på anden måde meddelt til CV udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

3. Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt (herunder på email) godkendt af begge parter.

5. Ansvarsbegrænsning

Varer, som CV sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Europa. Uanset eventuelle modstridende vilkår i Aftalegrundlaget er CV i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug uden for Europa. Kunden skal skadesløsholde CV, i det omfang CV måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

6. Pris og betaling

Prisen for varerne følger CV´s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor CV bekræfter kundens ordre medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms. Kunden skal betale alle fakturaer for Varer senest 14 dage efter fakturadato, medmindre andet fremgår af fakturaen.

7. Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for Varerne rettidigt af årsager, som CV er uden ansvar for, har CV ret til rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for Varer senest 14 dage efter betalingsdatoen anført på fakturaen, har CV – udover rente i henhold til overnstående – ret til at: (i) ophæve salget af Varer, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af Varer, som endnu ikke er leveret til kunden eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

8. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

CV´s tilbud er gældende i 10 dage fra tilbuddets dato medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er CV i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for CV, medmindre CV meddeler kunden andet. CV modtager ordrer Varer per email, telefon, i webshop eller ved sælgers besøg. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver bestilt Vare: (i) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Ønsket leveringsdato og (viii) Leveringsadresse.
CV tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på Varer til kunden skriftligt (pr. email) senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde CV. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på Varer uden CV´s skriftlige accept. Hvis CV´s bekræftelse af en ordre på Varer ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til CV skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

9. Levering

CV leverer alle solgte lagerførte Varer hurtigst muligt efter ordrens indgåelse, medmindre anden leveringstermin er aftalt ved ordrens indgåelse. Varer leveres med kurerpost valgt af CV. Ansvaret for varen overgår til kunden, når varen har forladt CV´s lager. Kunden skal undersøge alle Varer ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til CV. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til CV, kan den ikke senere gøres gældende.

10. Forsinket levering

Hvis CV forventer en forsinkelse i leveringen af Varer, informerer CV kunden om det og oplyser samtidig ny forventet leveringstid. Hvis CV undlader at levere Varer senest 120 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen uden varsel ved skriftlig meddelelse til CV. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

11. Garanti

CV garanterer, at Varer er fri for væsentlige fejl og mangler i materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 36 måneder fra oprindelig levering. CV´s garanti omfatter ikke sliddele såsom hængsler og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, brug eller vedligeholdelse i strid med CV’s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end CV, og (iv) andre forhold, som CV er uden ansvar for.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til CV. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til CV, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give CV de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som CV beder om. Inden rimelig tid efter at CV har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler CV kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til CV. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til CV. CV bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Inden rimelig tid efter at CV har afgivet meddelelse til kunden efter pkt.11 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper CV fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller
reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation. Såfremt fejlen eller manglen ikke kan afhjælpes ombytter CV produktet til et tilsvarende produkt evt. i anden farve, hvis den pågældende farve er udsolgt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 11.

12. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende dansk lovgivning med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. CV ifalder produktansvar med hensyn til leverede Varer i det omfang, et sådant ansvar følger af ufravigelig dansk lovgivning. Kunden skal skadesløsholde CV i det omfang, CV måtte ifalde produktansvar herudover.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan (I) CV´s ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 5% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som CV netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår.  (ii) Er CV ikke ansvarlig over for kundens indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. (iii) Er CV ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for CV´s kontrol, og som CV ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og stridigheder på arbejdsmarkedet.

13. Immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende Varer, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører CV.

 

Sales and delivery terms – English

(Gå til toppen for dansk version)

1.Application

The below sales and delivery terms are applicable to all agreements on Carlottas Village ApS, VAT‐no. DK 32938790 (”CV”) sales and deliveries of goods, spare parts and services (Products) to business clients (B2B).

2. Terms of reference (TOR)

Sales and delivery terms as well as CV quotations, order confirmations, delivery notes and invoices are all together representing to TOR regarding CV´s sales to the business client. The business clients own procurement terms or other conditions are not part of the TOR

3. Amendments and appendixes

Amendments and appendixes to the TOR are valid only by written consent of both parties.

6. Price and payment

The price of the Products follow the current CV price list at the order confirmation time unless otherwise agreed in written notice. All prices are exclusive of VAT. The client has a payment term of 14 days from the invoice date unless otherwise stated at the invoice.

7. Overdue payment

If the client does not pay an invoice at the due date for reasons not liable to CV, CV has the right to an 2% interest a month form due date until payment is received.

If the payment is more than 14 days overdue CV has the right to the interest mentioned above and (i) cancel the sale of the invoice(s) in question (ii) cancel the delivery of Products not yet delivered to the client or demand an advance payment herefore (iii) and/or apply other remedies for breach of contract.

8. Quotations, orders and order confirmations

CV´s quotation is valid for 10 days after the document date unless otherwise stated. Consents that are not in the hands of CV within this time are not legally binding for CV unless CV agrees to accept this. CV accepts orders per telephone, email or in the webshop. The order must contain (i) item number (ii) colour (iii) no. of pieces (iv) preferred delivery date and (v) delivery address.

CV aims to send confirmation or rejection of the order within 2 working days after receipt of the order. Confirmations and rejections must be written to legally bind CV. The client cannot change an order received by CV without written consent from CV. If the order confirmation from CV does not comply with the customers order or the TOR and the client does not wish to accept it, the client must give written notice to CV within 2 working days after receipt of the order confirmation. Otherwise the client is bound by the order confirmation.

9. Delivery

CV will deliver all sold Products in stock as soon as possible after accept of the order unless otherwise agreed. The products will be delivered by a courier chosen by CV. The responsbility of the Products are handed over to the client when the leave the CV warehouse. The client must check all Products at the receipt. Any claims that the client intends to demand must immediately be made in written notification to CV. If the client does not immediately contact CV regarding a flaw that should that been discovered at reception and checking of the Products, this cannot be pleaded at a later time.

10. Delivery delay

If CV expects a delay in the agreed delivery of the Products CV will inform the client of this with a new expected delivery time. If CV does not deliver the Products within 120 days af the agreed delivery time for reasons not caused by the client, the client can cancel the order(s) covered by the delay by written notification to CV. The client does not have any other rigths in relation to delay in delivery.

11. guarantee

CV guarantees that the Products do not have signicant flaws up to 24 months after the delivery. For parts exchanged under the guarantee there is a 12 months additional guarantee (with a total maxiumum of 36 months of guarantee).

CV does not provide a guarantee for wearing parts as hinges or any other flaws caused by: (i) wear and tear (ii) storing, use or maintenance not following CV´s instructions or general practice, (iii) repair or alteration not made by CV (iv) other conditions not covered by CV´s range of liability.

As soon as the client discovers a flaw within the period of guarantee, the client must immediately make a written contact to CV. If the client does not immediately contact CV regarding a flaw that should that been discovered at reception and checking of the Products, this cannot be pleaded at a later time.

The client must provide the information asked by CV. CV must reply to the client whether the claim is covered by the guarantee within reasonable time after checking the flaw in question. The client must return defective parts to CV upon request. The client holds the cost and risk of parts during the transport to CV. CV holds the cost and risk for parts during transport to the client if the claim is covered by the guarantee.

If the claim is covered by the guarantee CV will remedy by (i) change or repair defect parts or (ii) send parts to the client so he can repair the product. If the product cannot be repaired CV will exchange the product to a similar product. CV does not quarantee that all colours are available for exchange at all times.

The client does not have any other rights regarding flaws than explicitly mentioned in article 11.

12.  Liability

Both parties are responsible for their own acts and omissions under existing laws with the limitations following the above TOR. Products liability is the responsibility of CV regarding the Products delivered to the extent that such responsibility is a consequense of absoulute Danish legislation. In any case besides this, the client must indemnify CV.

Regardless of any conflicting terms in the TOR, (i) The annual compensation cannot exceed 5% of CV´s sales to the client of the previous calendar year regardless of any conflicting terms in the TOR. The limitation of liability is not valid if CV has acted extensively intentional or negligent. (II) CV is not liable for any of the clients indirect losses including loss of production, sales, profit, time, goodwill. (III) CV is not liable for any lack of the clients option(s) to fullfill any obligations due to force majeure. The limitation of liability is valid as long as the force majeure is present. Force majeure is defined as any condition(s) beyond the control of CV and which CV could not have predicted at the entering of the agreement. Examples of force majeure could be unusual nature conditions, war, terrorism, fire, flooding, vandalism and workforce disputes.

13. Immaterial property rights (IPR)

The full ownership of all IPR regarding Products, patents, design, trademarks, brands and copyrights belong to CV.